Ask

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
A S K

Ask


Ask ligger i Svalövs kommun i Skåne.

Namnet skrevs 1285 Ask och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller trädbeteckningen ask.


Bland fynden från socknen i SHM finns två spetsnackiga yxor i flinta funna vid Fredriksdal, båda oslipade med inv nr SHM 28101 och 28102. Dessutom finns en skafthålsyxa med grå färg i sten och med längden 94 mm och eggbredd 39 mm utan annan fyndort än Ask, Inventarie nr 7893. Under nr 25321:B förvaras en fragmentarisk tunnackig yxa i flinta 116 mm lång med fyndort Ask. Vidare i samma nummer en tjocknackig håleggad yxa med skadad egg och en dolk av flintas med avbruten spets båda funna i Ask socken.

Ett 20-tal boplatser från stenåldern är funna samt några förhistoriska gravar.


Historia

Ask har varit bebott sedan förhistorisk tid vilket lämningar från stenåldern i närheten visar. Första namnbelägg för Ask är från 1285. Enligt en beskrivning från 1756 var socknens bönder kronobönder, dvs de arrenderade sin mark av staten. Åkerbruket var knappt men ängsmarken gav god avkastning, boskapsskötsel var basnäringen. I slutet av 1700-talet bestod byn av runt femton gårdar söder om kyrkan. På 1830-talet genomfördes laga skiftet vilket ledde till att vissa av gårdarna i kyrkbyn flyttades ut från bykärnan. Skiftet innebar också att landskapet omvandlades genom att ny mark började odlas upp från tidigare ängs- och betesmark. Befolkningen ökade kraftigt under 1800-talet och minskade sedan under 1900-talet. I mitten av 1900-talet hade byn speceriaffär, mejeri, smedja och skola Byn ligger söder om kyrkan, längs väg 108 och dessutom finns gårdar spridda i jordbrukslandskapet. Då Skåne var danskt växte en ekskog i området kring Ask. På en karta från danska tiden är området markerat som ”Kungens skog” vilket tyder på att den var värdefull för danska Kronan – förmodligen användes virket till att bygga krigsskepp. Det är denna skog som gett namn åt Konga socken.

Under 1600-talets Svensk danska krig var snapphanar aktiva på Söderåsen. För Ask socken berättas: I februari 1678 fick man spaning på en snapphane som uppehöll sig på torpet Ored i Asks socken. En trupp ryttare och dragoner sändes dit från Eriksholm, men när de kom fram, hade snapphanen försvunnit. De tog istället med sig hans kor och oxar som ett välbehövligt tillskott till garnisonens matförråd.


Ask kyrka

Ask kyrka byggdes 1876-1877. Den gamla kyrkan var romansk och det kan också funnits en stavkyrka i trä. Den medeltida kyrkan från 1100-1200-talet bestod av långhus, kor och absid och var byggd av gråsten, med hörn fönster- och portalomfattningar i sandsten. Den hade gått genom vissa ombyggnader, bl.a. hade ett sydligt vapenhus kommit till och en västförlängning, samt en läktare. En klockstapel fanns nordöst om kyrkan. Befolkningsökningen under 1800-talet gjorde att kyrkan blev för liten. Ask församling hade över 1000 invånare 1871.

Den gamla kyrkan hade 250 sittplatser och några läktarplatser. 1876 revs den medeltida kyrkan och den nya kyrkan började byggas.


Ritningar gjordes först av den lokale byggmästaren P. Lundgren. Ritningarna godkändes inte av överintendents-ämbetet. De bearbetades av ämbetets arkitekt i Stockholm, Ernst Jakobsson. Kyrkobyggmästaren Nils Andersson från Malmö utförde arbetet. Detta var hans trettonde kyrkbygge. Både synemännen som församlingen berömde hans arbete. Predikstolen och altardelen gjorde han några förändringar för utanför ritningen, vilket gav dessa ett mycket vidare och vackrare utseende. Målaren C. Wahl från Malmö utförde målararbetet. Långskeppet har en vacker portal åt södra sidan. Tornet med spira och kors har en höjd av nära 50½ meter. Den nya kyrkan rymde 500 personer. Taktäckningen var med ekspån på långhus och kor, samt skiffer på tornet med plåt på spiran. Kyrkan kostade 38000 kr. Till det installerades också en orgel för 4000 kr.


Invigningen av kyrkan skedde 18 november 1877. Invigningsförrättare var Lunds stifts biskop Wilhelm Flensburg assisterad av kontraktsprosten Lindfors i Reslöf, kyrkoherden Dr. Bring i Torrlösa, kyrkoherden J. H. Hägglund i Malmö, pastor Kruce från Trollenäs, församlingens kyrkoherde och vice pastorn. Nära 2000 personer trängde ihop sig i kyrkan för att övervara invigningen.


Kyrkan fick byggnadstekniska problem. Både golv och tak blev i dåligt skick. Golvet hade angripits av svamp och 1888 byttes golv till cement och ett nytt tak byggdes.1925 lades tegeltak. En inre ommålning gjordes 1927 av målarmästare Edvard Dahlström i samråd med domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Kyrkan har ett flertal gånger under årens lopp putslagats och kalkats in och utvändigt.På 1950-talet skedde en ny omfattande renovering. 1972 fick tornspiran kopparplåt. Väntrum och toalett tillkom 1989. Fasaden har renoverats bland annat 1984 och 1998.


Inventarier

Altartavlan är målad 1905 av Mattias Taube och är en avmålning av Carl Blochs Kristi opstandelse (originalet är i Sankt Jakobs kirke i Köpenhamn). Altaruppsatsen från 1877 av trä, målad i mörk träimitation, är sammanbyggd med altarskranket. Altaruppsatsen har ett bakstycke som en tempelgavel.Bilden är omgiven av en förgylld rundbåge och spiralvridna kolonner. En rikt dekorerad trekantsgavel kröner uppsatsen.


Dopfunten av sandsten är medeltida men renoverad och förvanskad på 1870-talet. Cuppan är nedåt rundad, i ovankant finns en repstav och en vulst nedtill. Foten, som är sekundär, är fyrsidig, nästan pyramidformad med inhuggen dekor. Ett dopfat av mässing, förmodligen från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal och kanske tillverkad i Tyskland, ligger på funten.


Från den gamla predikstolen finns de fyra evangelisterna kvar och är nu upphängda på södra väggen. Predikstolen är från 1877 med målningar från 1951. Målningarna är gjorda av Kaj Siesjö efter förlagor av Pär Siegård.


Bänkinredningen är från 1877. Bänkarna målades om 1951. Bänkarna är slutna med sidostycken med rundad överdel.


Ett triumfkrucifix från 1500-talet är bevarat från den gamla kyrkan. Den hänger på norra väggen.


Klocka av malm som är gjuten 1751. Den är dekorerad med akantusfriser, inskriptioner och människofigurer. Klocka av malm som är gjuten 1961 av M E Ohlsson klockgjuteri, Ystad. Klockan har inskriptioner.