Starrkärr

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
S T A R R K Ä R R

Starrkärr


Starrkärr ligger i Ale kommun i Västergötland.

Namnet skrevs 1415 Starker och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller starr och kärr syftande på kärrmark vid kyrkbyn.

Före 10 april 1907 skrevs namnet Sterrkärrs socken.

Boplatser och tolv hällkistor från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravrösen och skålgropsförekomster. Från järnåldern finns fem gravfält och domarringar.


Starrkärr kyrka

På kyrkplatsen har det funnits tre kyrkor, som tidsmässigt avlöst varandra.

Den medeltida kyrkobyggnaden byggdes troligen på 1200-talet. Stenbyggnaden bestod av långhus och ett litet välvt rakslutat kor. Kyrkan hade spåntak och en fristående klockstapel. Bland kyrkans fåtaliga inventarier fanns en dopfunt av täljsten från 1200-talet. Valven hade målningar med jungfru Maria och jesusbarnet, samt enligt 1600-tals kyrkoherden Kollinius beskrivning: "Munkar och nunnor måhlade såsom hvarandra kyssande, hvilket alt uti en kyrka var förargeliget".

I början av 1700-talet började kyrkan bli för trång och i dåligt skick men de ekonomiska förhållandena under Stora nordiska kriget klarade inte ett nybygge.


I april 1721 påbörjades bygget av den nya kyrkan. Billiga lösningar vid byggandet gjorde att brister och felaktigheter snart kom i dagen. Redan 1728 var inredningen i den nya kyrkan svårt angripen av svamp. År 1765 togs beslut om att bygga ett nytt torn, då det gamla var på väg att rasa. Vid besiktning 1828 råddes församlingen att återigen så snart som möjligt bygga ännu ett nytt torn. Detta, det nuvarande tornet, stod färdigt 1832.
Efter ett antal renoveringar beslutade församlingen 1838 om en totalrenovering, men enligt en besiktningsman var det inte meningsfullt, utan församlingen rekommenderades att bygga en ny kyrka, förutom tornet.


Nuvarande kyrkan är byggd i nyklassicistisk stil. Senaste renoveringen/ombyggnaden skedde år 2000, då kyrkan målades om invändigt, golvet slipades och oljades, koret utökades och en invändig trappa byggdes från läktaren. Dessutom byggdes ett barnrum, vaktmästarutrymmen och en toalett under läktare.


Inventarier

Predikstelen i renässansstil tillverkades 1682 och genomgick en ombyggnad 1738. Ängeln som hänger över predikstolen skänktes till kyrkan 1703.


Dopfunten från 1960, ett verk av konstnären E Sand, byttes 2000 ut mot en träkopia av församlingens originaldopfunt. Originaldopfunten i täljsten från 1200-talet skänktes 1868 till Statens historiska museum i Stockholm. Museet har klassat funten som stilbildande i den så kallade Starrkärrsskolan, och en dopfunt med motsvarande form och motiv finns också i Vallda kyrka i norra Halland. Motivelement återfinns också på dopfunt från Stråvalla kyrka i Varberg.